تخصیص ارز بدهی های بدون انتقال ارز

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/تخصیص ارز بدهی های بدون انتقال ارز