تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸

تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸

تسليم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان سال ۱۳۹۸

پیرو دستورالعمل شماره ۲۳۰ / ۱۶۲ /د مورخ ۱۳۹۶

/ ۰۱ / ۰۶ موضوع مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (زمستان ۱۳۹۸) با توجه به درخواست های مکرر فعالان اقتصادی به جهت شرایط حادث شده ناشی از شیوع ویروس کرونا، بدینوسیله مقرر می دارد:

ادارات کل امور مالیاتی در مورد کلیه مؤدیانی که اظهارنامه دوره مذکور را تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۳۸۹

/ ۰۲ / ۳۱ تسلیم نمایند امکان برخورداری صددرصد بخشودگی جریمه عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر و همچنین جریمه تأخیر در مدت یاد شده را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فراهم نمایند.

۱۳۹۹/۲/۲۰ ۱۵:۲۹:۰۵ یکشنبه ۹۹/۰۲/۲۰|اتحادیه, اخبار روز, تازه ترین اخبار|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه