نامه جناب آقاي دكتر نمكي، مقام محترم وزارت بهداشت به بانك مركزي، در خصوص تسويه بدهي هاي بدون انتقال ارز

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/نامه جناب آقاي دكتر نمكي، مقام محترم وزارت بهداشت به بانك مركزي، در خصوص تسويه بدهي هاي بدون انتقال ارز

نامه جناب آقاي دكتر نمكي، مقام محترم وزارت بهداشت به بانك مركزي، در خصوص تسويه بدهي هاي بدون انتقال ارز

ثبت ديدگاه