نامه وزارت صنعت مدن و تجارت شماره ۶۰-۳۱۴۱۵۲

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/نامه وزارت صنعت مدن و تجارت شماره ۶۰-۳۱۴۱۵۲