درباره ما

/درباره ما
درباره ما ۱۴۰۱/۳/۲۳ ۹:۲۵:۳۱

همانگونه که در اساسنامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران قید گردیده این تشکل به منظور ساماندهی فعالیتهای بازرگانی تجهیزات پزشکی و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم نمودن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران ، دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه به استناد بند (ک) ماده 5 قانون اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید. در موارد ذکر شده و سایر موارد از جمله برگزاری دوره های آموزشی ، برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف اتحادیه ، اجرای آن دسته از وظایف اجرایی مرتبط با وزارتخانه ها و سازمانهای اقتصادی که به اتحادیه تفویض می شود، کمک به حل مشکلات صنعتی اعضای فعال می باشد.

اتحادیه توسط 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس از اعضای صاحب کارت بازرگانی اداره می گردد. هیئت مدیره اتحادیه این اختیار را دارد که از بین اعضای هیئت مدیره و یا خارج از اعضاء یک نفر شخص حقیقی را بصورت موظف بعنوان دبیر انتخاب نماید.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه در اولین جلسه بعد از انتخابات ، توسط اعضای هیئت مدیره انتخاب ، همچنین در همین جلسه نواب و خزانه دار اتحادیه نیز با آرای اعضای هیئت مدیره مشخص می گردد.

شرایط عضویت در هیئت مدیره
الف- دارا بودن تابعیت ایرانی
ب- داشتن حسن شهرت
ج- متدینین به یکی از ادیان رسمی کشور

کارکنان تشکل
کارکنان نیز باتوجه به نیاز اتحادیه به انجام امور جاری اتحادیه از جمله مسئول امور دفتری، کارشناس موارد مربوطه و انجام امور اتحادیه در رابطه با وظایف اتحادیه در خارج از اتحادیه و در رابطه با سایر وزارتخانه ها ، ارگانها و سازمانهای مرتبط با وظایف اتحادیه.

کارکنان اتحادیه
1-آقای سید فرزاد حجازی کارشناس ارشد الکترونیک- دانشگاه تهران
2- خانم مرجان سامانی کارشناس روابط عمومی
3- آقای سلیمان داودی کارمند بازنشسته شرکت مادر تخصصی (سازمان غذا و دارو)
4- آقای امیر فروردین کارشناس IT – دانشگاه انفورماتیک تهران