مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود

//مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود