نامه اتحادیه به جناب آقای دکتر محمدی – ریاست سازمان غذا و دارو

/, اخبار روز, تازه ترین اخبار/نامه اتحادیه به جناب آقای دکتر محمدی – ریاست سازمان غذا و دارو

نامه اتحادیه به جناب آقای دکتر محمدی – ریاست سازمان غذا و دارو

نامه اتحادیه به جناب آقای دکتر محمدی – ریاست سازمان غذا و دارو دررابطه با کاهش قیمت تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه

ثبت ديدگاه