نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی در مورد ساختار جدید صمت

/, تازه ترین اخبار/نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی در مورد ساختار جدید صمت

نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی در مورد ساختار جدید صمت

سرپرست استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در مکاتبه ای با روسای تشکل‌های اقتصادی خواهان نظرات اعضاء تشکل‌های عضو در مورد ساختار جدید صمت شد.
در این نامه، اتاق ایران ضمن اشاره به اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس خواهان دریافت نظر اتاق در مورد سیستم ساختار جدید وزارت صمت است. از تشکل‌های عضو میخواهد، نظر اعضا تشکل‌های را به معاونت استان‌ها و تشکل‌های اعلام کند.

ثبت ديدگاه