خانه ۱۳۹۷/۷/۲۹ ۲۳:۳۶:۳۳
بارگذاري...

اخبار عمومی

مزایای عضویت

درباره اتحادیه

همانگونه که در اساسنامه اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران قید گردیده این تشکل به منظور ساماندهی فعالیتهای بازرگانی تجهیزات پزشکی و خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم نمودن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران ، دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتحادیه به استناد بند (ک) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید … ادامه